Ubezper's Cookbook

ubezper
“Powództwo roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów właściwości ogólnej,albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.”